Samfunnsansvar

Fremtidens miljøutfordringer krever at vi tenker nytt i måten vi bygger på, jobber på, og lever på.

Miljø- og bærekraft

Energibruk relatert til bygg og bolig står for 40% av all energibruk i samfunnet. Dette medfører at vi som eiendomsaktør har et spesielt ansvar for å utvikle og bygge bærekraftig. Et ansvar vi i Vestaksen Eiendom tar på alvor.

Vi ønsker å være en foregangsbedrift på tiltak som gir positiv miljøeffekt, og en pådriver for et grønt skifte. Vårt mål er at du som kunde og bruker av våre bygg vil dele vårt miljøengasjement i planleggingen og gjennomføringen av ditt nye bygg.

Noen av miljø-og energitiltakene vi vektlegger er satsing på solcelleteknologi, gjenbruk og benyttelse av materialer som reduserer utslipp og energiforbruk. Vi har allerede gjort store grep på bygg som er under oppføring og vil sammen med deg som kunde gjøre enda flere. 

 

Vi tror at noe av svaret på fremtidens miljøutfordringer ligger i gode fellesløsninger som bidrar til redusert forbruk. Derfor har flere av våre boliger felles bilpool tilgjengelig, slik at de som vil, faktisk kan kvitte seg med egen bil. Felles tilhenger på fast plass i garasjen kan også benyttes av beboerne. Fullt utstyrt snekkerbod, felles smørebod, hobbyrom og bilvaskeplass i garasjen er noe av det våre beboere setter pris på. Alle må ikke eie alt, mye kan deles.

Et grønt skifte krever nye løsninger. En boform der godt bomiljø går hånd i hånd med miljøhensyn er et skritt i rett retning.

 

Etiske retningslinjer 

Vestaksen Eiendom AS (orgnr. 997 579 070) ønsker å ta et bestemt standpunkt for hva vi forventer av oss selv, våre leverandører og andre som er tilknyttet vår virksomhet. Derfor har vi laget disse etiske retningslinjene som beskriver hva Vestaksen Eiendom AS står for og hva vi forventer av våre leverandører og andre knyttet til vår virksomhet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Selskapet skal alltid ta hensyn til HMS i alle sine aktiviteter og sørge for at arbeidstakere og andre som berøres av selskapets aktiviteter, ikke utsettes for unødvendig risiko. Selskapet skal følge gjeldende lover og reguleringer for HMS og sørge for å ha rutiner på plass for å håndtere eventuelle nestenulykker, ulykker eller hendelser.

 

Skatt, offentlige avgifter og svart arbeid

Selskapet skal alltid betale de skatter og avgifter som er foreskrevet av loven og skal ikke delta i noen form for svart arbeid eller annen form for økonomisk kriminalitet. Selskapet skal også sørge for at alle underleverandører og samarbeidspartnere er i tråd med gjeldende skattelover og reguleringer.

 

Mobbing og diskriminering

Selskapet skal ikke tolerere noen form for mobbing eller diskriminering av noen som helst slag. Alle ansatte skal behandles likt og være i stand til å utføre sitt arbeid i en trygg og respektfull atmosfære. Selskapet skal ha rutiner på plass for å håndtere eventuelle klager eller rapporter om mobbing eller diskriminering.


Arbeidsforhold og menneskerettigheter

Selskapet skal sørge for at alle ansatte har anstendige arbeidsforhold og at grunnleggende menneskerettigheter respekteres. Selskapet skal følge gjeldende lover og reguleringer for arbeidsforhold og menneskerettigheter som sikrer de ansattes rettigheter.

Grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter, helse, miljø og sikkerhet, og gir en lønn å leve av.

 

Leverandører og partnere

Alle leverandører og partnere skal følge de etiske retningslinjene, varsle ved mulige eller faktiske brudd og sørge for at de ansatte, deres underleverandører og andre involverte hos leverandøren eller partneren er informert om de gjeldende etiske retningslinjene.

Redegjørelse Åpenhetsloven 24.05.24